PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Raport Anual de evaluare a legii nr 544/2001

SOLICITAREA  INFORMAŢIILOR  DE  INTERES  PUBLIC

 

 1. LEGISLAŢIE  UTILĂ:

 

 1. PERSOANA  RESPONSABILĂ  DE  PRIMIREA  INFORMAŢIILOR  DE  INTERES  PUBLIC, ÎN BAZA  LEGII  NR.544/2001 :

 

 • D-na. PETCU  DORINA – referent – Biroul de Relaţii cu Publicul (Registratură)
 • Date de contact : tel. :0257/561133, fax : 0257/563067
 • Adresă e-mail : contact@primarialipova.ro

 

 1. FORMULAR PENTRU SOLICITARE  INFORMAŢII, în baza Legii nr.544/2001
 • Click AICI pentru a descarca formularul in format PDF. Sau la finalul paginii exista varianta de formular cu completare online si trimitere pe emailul primariei.

 

 

 1. MODALITĂŢILE  DE  CONTESTARE  A  DECIZIEI  AUTORITĂŢII  SAU  A  INSTITUŢIEI  PUBLICE  ÎN  SITUAŢIA  ÎN  CARE  PERSOANA  SE  CONSIDERĂ  VĂTĂMATĂ  ÎN  PRIVINŢA  DREPTULUI  DE  ACCES  LA  INFORMAŢIILE  DE INTERES  PUBLIC  SOLICITATE.

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

Art. 21.:

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22.:

1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

    (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

 

4. LISTA  CUPRINZÂND  DOCUMENTELE  DE  INTERES  PUBLIC

1. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea  Primăriei oraşului Lipova, program de audienţe.
3. Acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
4. Proiecte ale actelor normative (hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului);
5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Oraşului Lipova;
6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul Oraşului Lipova;
7. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
8. Componenţa Consiliului Local al Oraşului Lipova nominală, numerică şi apartenenţa politică;
9. Informări întocmite de primarul oraşului privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilierii locali  şi de către viceprimar;
11. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
12. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale consiliului local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;
13. Hotărârile de repartizare a spaţiilor  cu destinaţie de locuinţă  şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
14. Planurile urbanistice generale, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;
15. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor  de nomenclatură stradală, avizelor  de schimbare de destinaţie;
16. Lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor  de ocupare a domeniului  public, autorizaţiilor eliberate  în baza prevederilor  Legii nr. 507/2002;
17. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;
18. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;
19. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic  de înstrăinare în scopul  întreţinerii şi îngrijirii sale;
20. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;
21. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza oraşului Lipova;
22. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
23. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
24. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
25. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul  de audienţe;
26. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică şi turistică a oraşului;
27. Materiale informative pentru cetăţeni;
28. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
29. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
30. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici  din cadrul Primăriei oraşului Lipova;
31. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională  în administraţia publică.
32. Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/ 2003.
33. Anunţuri privind solicitări de obţinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizaţii de mediu pentru activităţi;
34. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea normelor referitoare la stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii în oraşul Lipova;
35. Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale precum şi informaţiile care privesc aplicarea  oricăror alte dispoziţii ale  Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
36. Informaţii privind activitatea cultural sportivă desfăşurată pe teritoriul oraşului Lipova.
37. Informaţii despre programele cu finanţare externă.
38. Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări.
39. Listele cu ofertele declarate câştigătoare pentru achiziţii publice, servicii şi lucrări, în conformitate cu Hotărârea de Guvern  nr. 34/2006.
40. Publicare şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

5. LISTA  CUPRINZÂND  CATEGORIILE  DE  DOCUMENTE  PRODUSE ŞI/SAU  GESTIONATE, POTRIVIT  LEGII

1. modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public;

2. documente care conţin date statistice la nivelul municipiului;

3. documente care stau la baza organizării licitaţiilor publice (studii de oportunitate, caiet de sarcini);

4. contracte concesionare servicii publice;

5. detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole bugetare;

6. informări periodice execuţie venituri;

7. rapoarte execuţie venituri;

8. situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;

9. procese verbale de recepţie finală;

10. procese verbale de recepţie calitativă;

11. procese verbale de constatare avarii la reţele edilitare;

12. procese verbale de verificare a serviciilor publice;

13. note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente la unităţile de învăţământ;

14. borderou centralizator pentru subvenţionare agent termic;

15. evidenţa creditelor bugetare;

16. hotărâri ale Consiliului Local cu caracter normativ;

17. dispoziţii ale Primarului cu caracter normativ;

18. regulamentul de organizare şi funcţionare;

19. regulamentul de ordine interioară;

20. publicaţiile de vânzare în procedura de executare silită;

21. declaraţiile de căsătorie;

22. certificatele de urbanism;

23. planurile urbanistice (P.U.G., P.U.Z.);

24. lista cu autorizaţiile de construire/desfiinţare emise;

25. documentaţii privind schimburi de terenuri;

26. documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;

27. nomenclatorul stradal al oraşului;

28. datele statistice la nivelul oraşului;

29. anunţurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajare;

30. anunţurile pentru licitaţii, concesionări, închirieri, achiziţii publice;

31. citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;

32. rapoartele şi referatele care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;

33. note de constatare privind respectarea programului de investiţii;

34. declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali;

35. rapoartele anuale conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

6. RAPOARTE ANUALE  DE  APLICARE  A LEGII 544/2001

RAPORTUL ANUAL cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al Primăriei Orașului Lipova 

 


Formular - Solicitare informaţii de interes publicCatre D-na/Dl *
Documente solicitate *
Format electronic *
Petent Adresa Email *
Petent Nume Prenume *
Petent Telefon *
Petent Fax
Petent Adresa
        

https://www.sts.ro/ro/despre-112
https://fiipregatit.ro/
http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.