PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Atribuţiile Secretarului

ATRIBUŢII - Secretarul Oraşului

 

Art.34. Secretarul Orasului Lipova este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice. Secreterul Orasului Lipova se bucură de stabilitate în funcţie.

Art.35. Secretarul Orasului Lipova nu poate fi membru al vreunui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

Art.36. Secretarul Orasului Lipova nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întîi cu primarul sau cu viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

Art.37. Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raportului de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului orasului Lipova, se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

Art.38. Secretarul Orasului Lipova, îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
 • asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor în funcţie şi coordonează efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • asigură numărarea voturilor şi contrasemnează rezultatul votării pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
 • informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar adoptării fiecărei hotărâri;
 • asigură întocmirea minutei şi a procesului verbal a şedinţei consiliul local şi pune la dispoziţia consilierilor locali, înaintea fiecărei şedinţe, procesul verbal a şedinţei anterioare, solicitând acordul celor în drept;
 • asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 • urmăreşte ca la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor să nu ia parte consilierii care se încadrează în incompatibilităţile stabilite de lege; informează preşedintele despre aceste incompatibilităţi şi face cunoscute sancţiunile stabilite în aceste cazuri;
 • prezintă în faţa Consiliului Local, punctul său  de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâre sau a altor măsuri supuse dezbaterii Consiliului Local, pe care le consideră ilegale.
 • contrasemnează, în condiţiile legii, hotărârile pe care le consideră legale.
 • informează pe Prefect, în termenul stabilit, asupra obiecţiilor cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate de Consiliul Local.
 • poate propune Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local.
 • acordă asistenţă juridică şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Local;
 • primeşte rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Primarului Oraşului Lipova, în vederea elaborării proiectelor de hotărâre;
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ;
 • asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
 • coordonează, verifică si răspunde de modul de completare si ţinere la zi a registrului agricol;
 • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
 • coordonează şi îndrumă activitatea de registratură, circulaţia documentelor, soluţionarea rapidă a corespondenţei;
 • îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare şi evidenţa sigiliilor şi a ştampilelor,
 • constituie, păstrează şi inventariază dosarele şedinţelor Consiliului Local;
 • asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor şi a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol.;
 • asigură sprijin pentru desfăşurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevăzute de lege.
 • asigură lucrările de secretariat ale Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Oraşul Lipova;
 • coordonează activităţile  Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Populaţiei, Aparatului permanent al Consiliului local şi Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
 • întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi face propuneri privind acordarea de premii sau alte stimulente personalului din compartimentele ce le coordonează;
 • asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele curente vizând legislaţia în vigoare;
 • aduce la cunoştinţă publică rapoartele de activitate ale consilierilor, primarului şi viceprimarului.

Art.39. În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr.215/2001 republicată, Secretarul Orasului Lipova, poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, dacă îi sunt delegate de către Primarul Orasului Lipova.

Art.40. Secretarul Orasului Lipova are obligaţia să comunice hotărârile Consiliului Local al Orasului Lipova, precum şi Dispoziţiile Primarului Oraşului Lipova Instituţiei Prefectului Judeţul Arad deîndată, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării/emiterii lor.

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.