PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Atribuţiile Primarului

 

Atribuţiile Primarului

a.Primarul:

Conform secţiunii a IV-a a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare al Primăriei Oraşului Lipova, atribuţiile primarului sunt următoarele:

Art.13. Primarul Orasului Lipova îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

Art.14. Primarul Orasului Lipova asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României şi a hotărârilor Consiliului Local al orasului Lipova.

Art.15. Primarul orasului Lipova dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale Prefectului Judeţului Arad, precum şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Arad, în condiţiile legii.

Art.16. Primarul orasului Lipova reprezintă orasul Lipova în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Art.17. Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local al orasului Lipova;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

Art.18. În calitate de reprezentant al statului, Primarul orasului Lipova îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului, precum şi alte atribuţii stabilite prin lege.

Art.19. În exercitarea atribuţiilor referitoare la Consiliul Local al orasului Lipova, Primarul orasului Lipova:

a) prezintă Consiliului Local, în primul trimestru al fiecărui an din mandatul său, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a orasului Lipova, din anul anterior;
b) prezintă, la solicitarea Consiliului Local al Orasului Lipova, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a Orasului Lipova, şi le supune aprobării Consiliului Local al orasului Lipova.

Art.20. În exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local, Primarul orasului Lipova:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului Local al orasului Lipova;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocierea pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele orasului Lipova;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal al orasului Lipova, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

Art.21. În exercitarea atribuţiilor privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, Primarul Orasului Lipova:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a:

1. furnizării serviciilor publice locale privind:

1.1. educaţia;
1.2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
1.3. sănătatea;
1.4. cultura;
1.5. tineretul;
1.6. sportul;
1.7. ordinea publică;
1.8. situaţiile de urgenţă;
1.9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;
1.10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
1.11. dezvoltarea urbană;
1.12. evidenţa persoanelor;
1.13. podurile şi drumurile publice;
1.14. serviciile comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
1.15. activităţile de administraţie social comunitară;
1.16. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea Orasului Lipova sau în administrarea sa;
1.17. punerea în valoare în interesul comunităţii a resurselor de pe raza Orasului Lipova;
1.18. alte servicii publice stabilite prin lege;

2. sprijinirii, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase;

3. sprijinirea, in conditiile legii a activitatii clubului sportiv “Soimii”;

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la litera c punctele 1 – 3, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al orasului Lipova;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea , modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu, sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din aparatul de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării Consiliului Local al orasului Lipova şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi prin alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Art.22. Primarul Oraşului Lipova propune, spre aprobare, Consiliului Local al Orasului Lipova, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local.

Art.23. Primarul Orasului Lipova supune, spre aprobare, Consiliului Local al Orasului Lipova, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.

Art.24. Primarul Orasului Lipova este obligat ca, prin intermediul Secretarului Orasului Lipova şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţia consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Art. 25. Primarul Orasului Lipova conduce serviciile publice locale.

Art. 26. Primarul beneficiază de concediu de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obligaţia de a informa, în prealabil, consiliul local, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea concediului.


https://www.sts.ro/ro/despre-112
https://fiipregatit.ro/
http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.