PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNŢ - Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție în regim contractual: • Direcția Infrastructură( Întreținere, Reparații) Zone Verzi - 1 post vacant de natură contractuală – tractorist.

Luni, 25 Februarie, 2019    /    55 accesari


 ANUNŢ

 

 

Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție în regim contractual:

 

 

         

 • Direcția Infrastructură( Întreținere, Reparații) Zone Verzi,

    1 post vacant de natură contractuală – tractorist.

    

 Pot participa la concursul de ocupare a postului vacant de natură contractuală persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:

 • studii generale absolvite;
 • permis de conducere categoria TR sau categoria C+E;

 

Condiții generale:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

      

 Concursul constă în:

 • depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face din data de 26.02.2019 până în data de 11.03.2019;
 • selecţia dosarelor de înscriere se face în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;  
 • proba scrisă – programată în data de 19.03.2019, ora 1000.
 • interviul – programat în data de 21.03.2019, ora 1000.
 • contestaţiile se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și/sau a interviului.

 

 

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

         a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

        d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

        e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

        f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

        g) curriculum vitae.  

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/561133 şi  Compartiment Resurse Umane.

 

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 

               Bibliografie – post de natură contractuală – tractorist:

 

 1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G nr. 1391/2006 privind regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Chestionar.

 

 

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.