PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

”ACHITAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019”

Joi, 10 Ianuarie, 2019    /    706 accesari


 


Clic AICI pentru a descarca hotararea in format PDF.

Achitarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019


              Compartimentul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei Orasului Lipova,  informeaza ca începând cu data de 7 ianuarie 2019 se pot achita taxele si impozitele locale pentru anul în curs.
    


            Taxele si impozitele locale pentru anul 2019 au fost stabilite de Consiliul Local Lipova  prin Hotarârea nr. 182 din 27.12.2018, nivelul acestora fiind majorat cu 10-15% fata de anul anterior. Impozitele si taxele locale, cu exceptia terenului situat în extravilan, nu au fost majorate de Consiliul Local al Orasului Lipova din anul 2012.

            Termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale, aferente primului semestru, este 31 martie 2019.

            Termenul de plata pentru taxa pe cladiri/teren este, lunar, pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare.

            Impozitul anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata, respectiv 31 martie 2019.

           Pentru plata integrala si cu anticipatie a obligatiilor fiscale datorate bugetului local pâna la data de 31 martie 2019, persoanele fizice beneficiaza de bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri si  impozitul pe teren.

           Dupa aceasta data, vor fi calculate majorari de întârziere de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, pâna la data platii.

Programul de lucru în activitatea de relatii cu publicul – Compartimentul Impozite si Taxe Locale :

- luni - miercuri: 08:00 – 15:00

- joi:  08:00 - 18:00

- vineri:  08:00 - 13:00


 Modelul declaratiilor de impunere se gasesc pe adresa: http://www.primarialipova.ro/info-pub/formulare/4:impozite-si-taxe.html

HOTARÂREA NR.182

Din 27.12.2018


privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019


                                                                    

Consiliul Local al Orasului Lipova,

Având în vedere:


       - initiativa Primarului Orasului Lipova, exprimata în expunerea de motive, înregistrata cu nr. 21331 din 12.11.2018;

       - raportul de specialitate nr. 21332 din 12.11.2018 al Serviciului Buget, Finante, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Lipova;

       -  avizul comisiilor de specialitate;

       - prevederile art.121 din Constitutia României;

       - prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

        -  prevederile Titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii 227/215 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

        - Hotarârea Consiliului Local al Orasului Lipova nr. 48/2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2019;

        - prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificarile ulterioare;

       - prevederile art.20, alin.1, lit.b si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

       - prevederile art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

       - analizând Nomenclatura stradala aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Orasului Lipova nr.117/2002 privind rezonarea intravilanului în vederea aplicarii taxelor si impozitelor locale;

     - votul a 14 consilieri, din totalul de 17 consilieri în functie, fiind prezenti la sedinta ordinara din 27.12.2018 un numar de 14 consilieri;

          În temeiul art. 45 alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 


H O T A R A S T E:

Art. 1.  Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2019 dupa cum urmeaza:

a) nivelurile stabilite în sume fixe precum si taxele speciale sunt prevazute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele locale pentru anul 2019, constituind Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre;

b) cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru cladirile rezidentiale si cladirile - anexa în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,1 %;

c) cota prevazuta la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru cladirile nerezidentiale în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,5 %;

d) cota prevazuta la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru cladirile nerezidentiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol), se stabileste la 0,4 %;

e) cota prevazuta la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru cladirile nerezidentiale în care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 2 %;

f) cota prevazuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru cladirile rezidentiale în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 0,2 %;

g) cota prevazuta la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 1,3%;

În aceeasi situatie se regasesc si contribuabilii care au dobândit cladiri si constructii dupa data de 01.01.2016.

Pentru a beneficia de cota prevazuta la alin. 1, contribuabilii vor depune la Serviciul Buget, Finante, Contabilitate – Comp. Impozite si Taxe locale, o cerere în acest sens, însotita de documentele justificative ale reevaluarii efectuate, cu exceptia persoanelor juridice care în anul 2018 au beneficiat de cota de impozitare de 1,5%, iar cladirile si constructiile detinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite dupa data de 01.01.2016.

Pentru a beneficia de cota prevazuta la alin. 1, se considera reevaluate cladirile si constructiile speciale numai în situatia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de natura cladirilor, cu exceptia celor dobândite dupa data de 01.01.2016.

h) cota prevazuta la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol), se stabileste la 0,4 %;

 i) cota prevazuta la art. 460 alin. (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata în ultimii 3 ani anteriori anului de referinta în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 5%;

j) cota prevazuta la art. 470  alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (reducere impozit pentru mijloacele de transport hibride), se stabileste la 100 %;

k) cota prevazuta la art. 474 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileste la 30 %;

l) cota prevazuta la art. 474 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau o cladire - anexa), se stabileste la 0,5 %;

m) cota prevazuta la art. 474 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decât cele mentionate la lit. l), se stabileste la 1 %;

n) cota prevazuta la art. 474 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire), se stabileste la 30 %;

o) cota prevazuta la art. 474 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii), se stabileste la 0,1 %;

p) cota prevazuta la art. 474 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea realizarii unei constructii care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire), se stabileste la 3%;

r) cota prevazuta la art. 474 alin. (13) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri), se stabileste la 2 %;

s) cota prevazuta la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru serviciile de reclama si publicitate), se stabileste la 3%;

t) cota prevazuta la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr. 227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala), se stabileste la 2 %;

u) cota prevazuta la art. 481 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 227/2015 (impozitul în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileste la 5 %;

Art.2. (1) Bonificatia prevazuta la art.462 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste în cazul impozitului pe cladiri la 10 % (pentru persoane fizice).

          (2) Bonificatia prevazuta la art. 467 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileste în cazul impozitului pe teren la 10 % (pentru persoane fizice).

 Art.3. a) Pentru anul 2019, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, se ajusteaza cu cote aditionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

a1) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru cladirile nerezidentiale se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 15,38%;

a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata în ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 20%;

a3) valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii apartinând persoanelor fizice, se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 15%;

a4) nivelul impozitului/taxei pe terenurile înregistrate în registrul agricol la o alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 15%;

a5) nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 10%;

a6) valorile impozabile prevazute la art. 270 aliniatul 2, I. Vehicule înmatriculate (lei/200cm3 sau fractiune din aceasta), se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 10%;

a7) valoarea taxei pentru afisaj si reclama prevazute la art. 478 aliniatul 2, se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 20%;

a8) valoarea taxei pentru divort prevazuta la art. 486 aliniatul 4, se ajusteaza prin aplicarea cotei aditionale de 18%;

b) Se aproba cuantumul valorilor impozabile, impozitelor si taxelor prevazute în Anexa nr. 1, stabilite conform prevederilor art. 489 alin. (1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art.4. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate au obligatia de a depune o declaratie la Compartimentul Impozite si taxe Locale, în cursul anului, ori de câte ori apar modificari în caracteristicile (dimensiunile s.a.) afisajului, în termen de 30 de zile de la data aparitiei acestor modificari. Formatul declaratiei este conform formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale.

Art.5. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri (art. 456, alin. 2):

a) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevazute la alin. (1) lit. x);

b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

c) cladirile utilizate de organizatii nonprofit, folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

d) cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;   

e) cladirile retrocedate potrivit art.1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;

f) cladirile restituite potrivit art.1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;

g) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

h) cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

        Art.6. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri:

a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;

b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art.1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;

c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art.1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

f) terenurile apartinând asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

g) terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite, ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevazute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;

 i) terenurile, situate în zonele de protectie ale monumentelor istorice si în zonele; protejate
j) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
k) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe întreaga durata a efectuarii cercetarilor.


Art.7.  Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotarârile Consiliului Local al Orasului Lipova, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta în Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.


Art.8. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotarârile Consiliului Local al Orasului Lipova, în temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta în Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.9. Zonarea intravilanului Orasului Lipova avuta în vedere la determinarea obligatiilor fiscale, este stabilita prin Hotarârea Consiliului Local al Orasului Lipova nr. 117/2002 pentru delimitarea zonelor în intravilanul Orasului Lipova.

Art.10. Zonarea extravilanului Orasului Lipova avuta în vedere la determinarea obligatiilor fiscale, este stabilita prin Hotarârea Consiliului Local al Orasului Lipova nr. 116/2002 pentru delimitarea zonelor în extravilanul Orasului Lipova.

Art.11. Cuantumul impozitelor, taxelor locale si amenzilor stabilite prin hotarâre se aplica începând cu data de 01.01.2019.

Art.12. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Arad, în vederea exercitarii controlului de legalitate precum si celor interesati, prin grija Compartimentului Administratie Publica Locala si Relatii cu Publicul.

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

               Ardelean Mircea Dumitru                                     Pop Corina Catalina

 

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.