PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

« In vederea şi interesul cetaţenilor : s-au stabilit impozitele, taxele si noile formulare valabile pentru anul 2016 ! »

Miercuri, 20 Ianuarie, 2016    /    817 accesari


Au aparut formularele noi pentru impozite si taxe pe anul 2016.

Pentru a le descarca in format ZIP click AICI.

Click AICI pentru a downloada hotararea de consiliu

                                                                                      

Consiliul Local al Oraşului Lipova,

Având în vedere:

 

- iniţiativa Primarului Oraşului Lipova, exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu nr.16437 din 08.10.2015;

- raportul de specialitate nr.16438 din 08.10.2015 al Serviciului Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Lipova;

- avizul comisiilor de specialitate;

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

-  prevederile art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu ali. 4 lit.c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 117/2002 privind rezonarea intravilanului  în vederea aplicării taxelor şi impozitelor locale;

- votul a 14 consilieri, din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa din 05.11.2015 un număr de 14 consilieri;

          În temeiul art. 45 alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe precum şi taxele speciale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, constituind Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,1 %;

c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,5 %;

d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;

e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %;

f) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 %;

g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,3%;

În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii după data de 01.01.2013.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1, contribuabilii vor depune la Serviciul Buget Finanţe Contabilitate – Comp. Impozite şi taxe locale o cerere în acest sens, însoţită de documentele justificative ale reevaluării efectuate, cu excepţia persoanelor juridice care în anul 2015 au beneficiat de cota de impozitare de 1,5%, iar clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după data de 01.01.2013.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1, se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de natura clădirilor, cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2013.

h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;

 i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%;

j) cota prevăzută la art. 470  alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (reducere impozit pentru mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 100 %;

k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;

l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 %;

m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit. l), se stabileşte la 1 %;

n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %;

o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %;

p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%;

r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 %;

s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%;

t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr. 227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 2 %;

u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %;

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art.462 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % (pentru persoane fizice).

- Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % (pentru persoane fizice).

 Art.3. a) Pentru anul 2016, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

a1) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 15%;

a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 20%;

b) Se aprobă cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr. 1, stabilite conform prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art.4.  Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie la Compartimentul Impozite şi taxe Locale, în cursul anului, ori de câte ori apar modificări în caracteristicile (dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări. Formatul declaraţiei este conform formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale.

Art.5.  Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, conform art. 3 lit. a din Legea nr. 422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice;

b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;   

d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

f) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

g) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

        Art.6. Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele terenuri:

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menşine afectaţiunea de interes public;

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul mentine afectaţiunea de interes public;


d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;


e) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioada de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;


f) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

 

g) suprafeţele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

 

Art.7.  Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Oraşului Lipova, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.8.  Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Oraşului Lipova, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Zonarea intravilanului Oraşului Lipova avută în vedere la determinarea obligaţiilor fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 117 /2002 pentru delimitarea zonelor în intravilanul Oraşului Lipova.

Art.10. Zonarea extravilanului Oraşului Lipova avută în vedere la determinarea obligaţiilor fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 116/2002 pentru delimitarea zonelor în extravilanul Oraşului Lipova.

Art.11. Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2016.

Art.12.(1) Prezenta hotărare se comunică Instituției Prefectului - Judeţul Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Oraşului Lipova.

           (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi prin publicare în mass-media locală.

 

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.

Array ( [0] => stirea [1] => 108--in-vederea-si-interesul-cetatenilor--sau-stabilit-impozitele-taxele-si-noile-formulare-valabile-pentru-anul-2016--.html )