PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNŢ Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a posturilor vacante de execuție în regim contractual:

Vineri, 22 Septembrie, 2017    /    192 accesari


 • Direcţia Infrastructură (Întreţinere, Reparaţii), Zone Verzi
  • 1 post vacant de natură contractuală – muncitor necalificat
 • Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
  • 1 post vacant de natură contractuală - șofer

 

      Poate participa la concursul de promovare persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

Condiții generale:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţii specifice pentru postul de muncitor necalificat:

             - studii generale;

          

 Condiţii specifice pentru postul de șofer:

         

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- permis de conducere categoria C+D

        

 

       Concursul constă în:

 

 • depunerea dosarelor de înscriere din data de 22.09.2017 până în data de 05.10.2017;
 • selecţia dosarelor de înscriere se face până în maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului;
 • proba scrisă (pentru postul de șofer) – programată în data de 13.10.2017, ora 10.00;
 • proba practică (pentru postul de muncitor necalificat) – programată în data de 13.10.2017 ora 10.00;
 • interviul – programat în data de 16.10.2017, ora 10.00.

 

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

         a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

        d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

        e) cazierul judiciar;

        f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

        g) curriculum vitae. 

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

       Bibliografia pentru proba scrisă se afişează la sediul Primăriei oraşului Lipova.

 

        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/561133 şi Compartiment Resurse Umane.

 

P.PRIMAR,

ADMINISTRATOR PUBLIC

COCIȘ PETRU

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 

Bibliografie – post de natură contractuală – şofer:

 

 1. Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice – republică, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 aprobat prin H.G. nr.1391/2006, cu modificările şi completările ulteriore;

 

 

 

 

 

P.PRIMAR,

ADMINISTRATOR PUBLIC

COCIȘ PETRU

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/