PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNT DE INTERES PUBLIC – Examen de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul instituţiei - Primăria Oras Lipova

Marti, 19 Septembrie, 2017    /    418 accesari


Primăria oraşului Lipova organizează desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul instituţiei.

        În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, examenul se va desfăşura astfel:

        -  proba scrisă - 16.10.2017 ora 10,00

         - interviul - în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

         Locul desfăşurării examenului de promovare în grad profesional este la sediul Primăriei oraşului Lipova.

        Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:    

        a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice în care promovează;

        b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani;

        c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

        Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

        1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

        2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

        3. formularul tip de înscriere la examen.

 

        Dosarele de înscriere se depun la compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Lipova, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional, respectiv 18 septembrie 2017 - 09 octombrie 2017

          Bibliografia pentru examen

 

 

I.  Bibliografie comună pentru toate funcţiile publice:

 

1. Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici (r2) – cu modificările şi completările ulterioare,

2. Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor public - republicată

3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

II. Bibliografie – funcţia publică de inspector I principal din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate:

 

 1. Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.37/2011;
 2. Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. NORME METODOLOGICE privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al Ministrului Finanţelor Publice;
 4. Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 

III. Bibliografie – funcţia publică de consilier I superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor:

 

 1. O.U.G nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. NORME METODOLOGICE de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobate prin H.G nr.1375/2006,
 3. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,

 

IV. Bibliografie – funcţia publică poliţist local I superior din cadrul Serviciului Poliţie locală:

 

 1. Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G. nr.1332/2010.

 

p.PRIMAR,

                                            administrator public

COCIȘ PETRU


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/