PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNŢ Primăria orașului Lipova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de natură contractuală, după cum urmează:

Luni, 23 Ianuarie, 2017    /    581 accesari


 •   Biroul Agricol

 

 • 1 post vacant de natură contractuală – inspector de specialitate

 

Condiţii generale - conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;    

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 februarie 2017: proba scrisă;
 • 02 martie 2017: proba de interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, respectiv 25.01.2017 până la data de 07.02.2017. Conform art.6 al Regulamentului –cadru privin stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual dn sectorul bugetar plătit prin fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie  al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială de internet. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei orașului Lipova, str. N.Bălcescu nr 26, oraș Lipova, telefon 0257561133.

 

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru postul de natură contractuală de inspector de specialitate în cadrul Biroului Agricol

 

 

 

 1. Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/