PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA Primăria orașului Lipova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

Joi, 10 Noiembrie, 2016    /    352 accesari


PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA

Primăria orașului Lipova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. O funcţie de execuţie de inspector clasa I, gr. debutant în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice și Proiecte Comunitare;

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea științe juridice;     

         

 1. O funcţie de execuţie de consilier clasa I, gr. debutant în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice și Proiecte Comunitare;

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea științe economice;    

 

 1.  O funcţie de execuţie de inspector clasa I, gr. debutant în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale;

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea științe economice;   

 

 1. O funcţie de execuţie de referent clasa III, gr. superior în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale;

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;  

          

 

 

 1. O funcţie de execuţie de consilier clasa I, gr. debutant în cadrul Compartimentului Asistență Socială;

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;      

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;   

 

 1.  O funcţie de execuţie de inspector clasa I, gr. asistent în cadrul Compartimentului Protecție Civilă;

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea științe economice;   
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;  

 

 1.  O funcţie de execuţie de consilier clasa I, gr. superior în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi;

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea științe administrative ;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;  

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 decembrie 2016: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune de la data de 14.11.2016 pâna la data de 05.12.2016.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială de internet. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei orașului Lipova, str. N.Bălcescu nr 26, oraș Lipova, telefon 0257561133.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 15.12.2016

 

 

I.  Bibliografie comună pentru toate funcţiile publice:

 

1. Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici (r2) – cu modificările şi completările ulterioare,

2. Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor public - republicată

3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

II. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziţii publice:

 

 • U.G. nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 

III. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziţii publice:

 

 • O.U.G. nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 

IV. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale:

 1. Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.37/2011;
 2. Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. NORME METODOLOGICE privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al Ministrului Finanţelor Publice;
 4. Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 

V. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale:

 1. Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.37/2011;
 2. Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 

VI. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Asistență Socială:

 

 1. Legea nr.448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.277/2010 – privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
 3. Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.U.G. nr.70/2011 – privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012,
 5. Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.61/1993 – privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.

 

VII. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de inspector clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Protecție Civilă:

 

 1. Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă - Republicare*);
 2. O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
 3. H.G. nr.630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile;
 4. H.G. nr.547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă;
 5. H.G. nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

 

 

VIII. Bibliografie – funcţia publică de execuție consilier I superior din cadrul Serviciului Urbanism A.T. şi Autorizări Transporturi:

 

 1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr.22/2007;
 4. Norme metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică aprobate prin H.G. 168/2007;

 

 

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA

 

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.