PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNŢ Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a postului de administrator public.

Vineri, 15 Iulie, 2016    /    494 accesari


Poate participa la concursul de ocupare persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

Condiţii generale:

      - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

       - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

       - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

       - are capacitate deplină de exerciţiu;

       - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

        Condiţii specifice:

         - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

         - cunoștințe operare PC – nivel mediu;

         - are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, control și depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficientă a problemelor, capacitate de observație, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și îndrumare, gândire logică și clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.

 

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

         a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

        d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

        e) cazierul judiciar;

        f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

        g) curriculum vitae;

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

        Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Candidații declarați admiși pentru proba scrisă vor elabora un proiect de management care va fi depus până la data de 08.08.2016 (pe suport de hârtie și pe suport magnetic) și care va conține:

 • analiza condițiilor de dezvoltare economico-socială actuale a orașului Lipova;
 • propuneri de  eficientizare a administrației, de îmbunătățire a factorilor implicați în dezvoltarea orașului;
 • expunere de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului;
 • estimări privind realizarea obiectivelor propuse.

Concursul constă în:

 • depunerea dosarelor de înscriere din data de 18.07.2016 până în data de 29.07.2016;
 • selecţia dosarelor de înscriere se face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;  
 • contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;
 • proba scrisă – programată în data de 16.08.2016, ora 10.00;
 • interviul – programat în data de 18.08.2016, ora 14.00.

 

Bibliografia se afişează la sediul Primăriei oraşului Lipova.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/561133 şi  Compartiment Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE

 

 

I. Bibliografie – administrator public

 1. Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanța de Urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.